СИ комуникејшн во рамките на објавениот повик за Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) согласно Финансиската Спогодба 2014-2020 и 25% средства обезбедени од Буџетот на Република С. Македонија обезбедува техничка помош и изработува проектна апликација. Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во износ од 65% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите за мерка 7 - Диверзификација на фарми и развој на бизниси. На повикот можат да учествуваат Физички лица кои се регистрирани со живеалиште во рурална средина или имаат регистрирано економска активност во рурална средина:

 Физичко лице кое е регистрирано како занаетчија во Регистарот на занаетчии, согласно Законот за занаетчиска дејност за активности за кои е предложена инвестицијата;

 Физичко лице кое е регистрирано како угостител (вклучувајќи сместување) во Регистарот за угостители согласно Законот за угостителска дејност, за активностите за кои е предложена инвестицијата;

 Физичко лице кое е регистрирано како Трговец поединец во Централниот регистар во согласност со Законот за трговски друштва;

 Физичко лице регистрирано во Единствениот регистар на земјоделските стопанства како претставник на земјоделско стопанство или друг член на земјоделското стопанство 

 Физичко лице регистрирано како индивидуален земјоделски производител во Регистарот на земјоделски производители во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство или во Фонд за пензиско и инвалидиско осигурување.

Правни лица регистрирани во Централниот регистар на Р. С. Македонија, а се наоѓаат во ранг на микро и мали претпријатија согласно критериумите наведени во Препораката на Комисијата 2003/361/ЕК

Повеќе информации на следниот линк http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

 контакт телефон: 071 386 091

Фондот за иновации на ден 28.04.2021 година, објавува Јавен конкурс за за финансирање под инструмент за поддршка „Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин оф“

 • активности за истражување и развој;
 • развој на пилот линии/производ/и и/или услуга/и;
 • активности за тестирање и валидација на нови и/или унапредени производи/услуги/процеси;
 • активности за тестирање на пазарот и валидација на потенцијалните корисници;
 • активности поврзани со заштита на интелектуална сопственост и
 • дизајн.

повеќе информации за повикот на  следниот линк: https://fitr.mk/startapuvaj3/

СИ комуникјешн изработува целосна апликација за овој повик. Контактирајте не за детали на 071 386 091.

 

Целта на поддршката е претпријатијата да создадат услови за надминување на последиците од економската криза, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за нивна трансформација.

Искористи ја можноста да се пријавиш и искористиш бесплатната менторска поддршка од страна експерти во бизнисот. Пријави се на доленаведениот линк и пополни го прашалникот.

 

Проектот е поддржан од страна на Владата на Р. Македонија, УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка.

sinisa pekevskifinalВо минатата моја колумна пишував за работењето на македонските компании на пазарен принцип и дали воопшто нашите компании знаат да работат на тој принцип. Во оваа денешна моја колумна само ќе се надоворзам на тоа. Насловот на колумната е социјализам и социјалистичко општество.

sinisa pekevskifinalДенешнава колумна ќе ја започнам со прашање – Колку вредиме денес?

Идејата за ова ми дојде од настапот на нашите кошаркари на европското првенство во кошарка во Словенија и успехот (неуспехот) кој го имаа таму. Мојата цел не е да критикувам или после битка генерал да се правам, целата ми е да покажам дека не се живее од минатото, дека не се живее од успесите кој сме ги постигнале во минатото, не треба да се живее во илузија ако сме постигнале некаков успех во минататото, тој успех ке не држи цел живот. За да бидеш добар треба постојано да се докажуваш и добар си онолку колку што си добар во моментов.

sinisa pekevskifinalОваа моја денешна колумна ќе ја посветам на нашите големи професори по економија, претприемништво и бизнис, кои во јавноста многу сакаат да се експонираат и да се претставуваат во медиумите како големи експерти и како ништо во нашата држава на економски план не може да помине без нив. Зошто одлучив да пишувам за нив? Затоа што веќе долго време работам како консултант, долги години реализирам обуки на тема претприемништво, изработка на бизнис план, самовработување, развој на бизнис план. И за се тоа време додека го работев тоа, додека ги реализирав сите тие обуки не можев да никако да разберам, и да сфатам зошто младите луѓе на кои им ги држев тие обуки, на прашањето што сакате да работите, огромен процент од нив ми одговараат дека сакаат да бидат професори.

Подобрувањето на квалитетот на правдата и обезбедувањето пристап до бесплатна правна помош за сиромашните е од исклучителна важност за граѓаните на Северна Македонија и е еден од клучните приоритети на Европската унија и Советот на Европа.

Новиот Закон за бесплатна правна помош започна со примена на 1-ви октомври 2019 година има за цел да се обезбеди и промовира правото на поединците на пристап до правда и правична судска заштита. Бесплатната правна помош е право на лицата кои се во тешка материјална положба да имаат пристап до правна помош и да бидат ослободени од плаќање на трошоци за водење на одредени постапки. Бесплатната правна помош се остварува во услови и постапка утврдени со законот.

Кога претприемачот има идеја и сака да ја развие во бизнис, најпрво мора да направи бизнис план којшто ќе го води низ процесот на развој. Еден од најважните елементи на тој план е избор на бизнис модел, којшто ќе му даде смисла, оправданост и објаснување на бизнисот. Задача на секој бизнис модел е да даде точен и јасен одговор на неколку важни прашања: кој ќе го купува производот или услугата; по која цена; како ќе допре производот до крајните потрошувачи; која е конкуренцијата на пазарот…

Еден од најшироко употребуваните бизнис модели е Canvas бизнис моделот. Овој модел го создаде Александер Остервалдер, швајцарски бизнис теоретичар, автор и консултант. Canvas е корисен бидејќи дава препораки што треба да помогнат во развој на бизнис идејата.

Секој сака да напредува, да знае повеќе, да биде на повисока позиција и да заработува повеќе. Прашањето е како тоа да го постигнеме.

Еве кои се клучните фактори што можат да помогнат во достигнување на професионален успех.

Познанства и податоци

Колку повеќе луѓе знаете, тоа подобро. Истото важи и за информациите. Ширете ја ваша мрежа на познанства и истражувајте го пазарот. Кога ќе ги имате вистинските податоци тогаш ќе знаете во која насока треба да тргнете.

Медија

Ohrid.

Контакт

 • Беласица бр.2 (Скопски саем)
 • 1000 Скопје
 • Македонија
 • +389 71 386 091
 • Info@sicommunication.mk