Услуги

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА (PR)

Односите со јавноста се неизосравен дел од работењето на секоја успешна компанија и тоа вклучува градење на добри односи на компанијата со различни делови од јавноста по пат на постигнување на поволен публицитет, градење на добар корпорациски имиџ и решавање или спречување на појави од неповолни гласини, приказни и настани.
 • Консалтинг за стратегиско позиционирање
 • Анализа и истражување
 • Поставување на комуникациски систем
 • Внатрешни комуникации
  • Односи со јавноста
  • Односи со медиуми
  • Односи со заедницата
  • Односи со посебни јавности
  • Односи со вработени
 • Кризен менаџмент/ кризно комуницирање
 • Лобирање
 • Организација на настани
 • Менаџирање на настани

КОНСАЛТИНГ

Консалтингот создава вредност овозможувајќи подобро и рационално искористување на ресурсите на компанијата, давајќи поддршка и насочување кон донесување на подобри бизнис одлуки, како и подобрување на вкупните резултати на компанијата.
 
 • Стратегиски развој
 • Маркетинг стратегии
 • Развој на човечки ресурси
 • Бизнис планирање

ОБУКИ

Програмата за обука на SI communication е насочена кон луѓето кои веруваат во идејата за континуирано и доживотно учење. Како дел од своето портофолио на услуги SI communication има развиено посебни програми и обуки наменети за потребите на различни целни групи.
Процесот на секоја обука е базиран на дефинирани модули кои им обезбедуваат на учесниците знаења и вештини потребни за успешно справување со предизвиците на нивната работа, како и завршување на поставените задачи на најефективен и најдобар начин.
 • Односи со јавноста
 • Односи со медиумите
 • Изработка на бизнис план
 • Изработка на маркетинг план
 • Лидерство
 • Мотивација
 • Градење на тим и тимска работа
 • Комуникациски и презентациски вештини
 • Јавен настап
 • Коорпоративна одговорност
 • Ефикасно управување со состаноци
 • Управување со време
Top
kid pics href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazimahbteds.blackjack" target="_blank">BlackJack free card game BlackJack free card game is completely free to play. There are no app-in purchases within this application; Кухни из крашеного мдф под заказ в МинскеКухни из крашеного мдф под заказ в Минске